Skip to Main Content

Tekijänoikeusopas: Tekijänoikeudesta

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas

Tekijänoikeudesta

Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia, luovan työn tuloksia. Tekijänoikeudessa teoksella tarkoitetaan luonnollisen henkilön eli ihmisen henkisen luomistyön tulosta. Tekijöitä voi olla myös useita. Teokselta edellytetään, että sitä voidaan pitää tekijänsä luovan työn itsenäisenä ja omaperäisenä tuloksena. Tällöin luovan työn tuloksen sanotaan ylittävän teoskynnyksen eli yltävän teostasoon.  Tekijänoikeussuojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia.

Tekijänoikeuslaki suojaa teoksia, riippumatta siitä, millä tavalla ne ilmenevät. Laissa ei ole määritelty sitä, mitä teos tarkoittaa. Tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia voivat olla esimerkiksi näytelmät, koreografiat, improvisaatioesitykset, performanssit, sävellysteokset, ääniteokset, valoteokset, käsikirjoitukset, lavastukset, puvustukset jne. Laissa oleva luettelo eri teoslajeista, jotka voivat olla suojan kohteina, ei ole tyhjentävä. Suojaa voi saada mikä tahansa luovan työn tuotos, joka täyttää lain edellytykset itsenäisyydestä ja omaperäisyydestä ja ylittää näin teoskynnyksen. Suojaa voi siis saada mikä tahansa ilmenemismuoto, kunhan se on riittävän omaperäinen ja itsenäinen.

Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, juonta, juonirakennetta, tietoa, periaatetta, metodia eikä logiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta aiheesta, teemasta tai tapahtumasta voidaan tehdä useita teoksia ja eri ilmaisutapaa käyttäen. Uusi myöhemmin luotu teos, ei kuitenkaan saa olla aiemmin luodun teoksen kopio, sillä kopio ei täytä itsenäisyyden vaatimusta. 

Tekijänoikeussuojaa saa vain teoksen ilmenemis- tai ilmaisumuoto. Koreografin ja ohjaajan osalta suoja kohdistuu esimerkiksi niihin tekniikka-, liikekieli- ja muihin teoksen muotoa koskeviin valintoihin, joilla tekijä on teoksensa luonut. Pukusuunnittelijan osalta suoja kohdistuu niihin väri-, materiaali-, tekniikka- ja muihin valintoihin, joilla hän on teoksensa luonut.  Kirjallisen teoksen osalta suoja kohdistuu niihin sanavalintoihin, joilla tekijä on ajatuksensa, ideansa tai tietonsa ilmaissut. Lavastajan osalta tekijänoikeussuoja kohdistuu siihen ilmiasuun, jossa näyttämöteos saa muotonsa. Ääniteoksen osalta suoja kohdistuu ääntä sisältävään teokseen, joka on riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen. Ääniteos voi ilmetä eri muodoissa ja tallennusalustoilla, kuultavina ääninä, tallenteena, MIDI tai mp3-tiedostona tai paperilla. 

Teoskynnys

Tekijänoikeuden syntymisen edellytyksenä on, että teos on tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen henkisen luomistyön tulos. Edellytyksen on yleensä katsottu täyttyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu olisi työhön ryhtyessään päätynyt vastaavaan tulokseen. Muita edellytyksiä tekijänoikeuden syntymiselle ei ole asetettu. Teoskynnyksen ylittämisen kannalta ei ole merkitystä, että teos on tehty opinnäytteenä tai harjoitustyönä taikka sillä, onko työ tehty oppitunnilla.

Ideoita, aiheita tai tietoa ei tekijänoikeudella kuitenkaan suojata, vaan ainoastaan muotoa, jossa ne on ilmaistu. Siten kaksi ihmistä voi kirjoittaa artikkelin samasta aiheesta tai suunnitella tietokoneohjelman saman idean toteuttamiseksi ilman, että kyseessä olisi tekijänoikeuden loukkaus. 

Vaikka suoja edellyttää teokselta omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä, ei suojan saamisen edellytyksenä kuitenkaan ole esteettisiä, laadullisia tai ajallisia kriteereitä. Taiteellisesti heikkolaatuinen teos saa yhtä lailla suojaa siinä missä hyväkin ja nopeasti tehty teos saa suojaa siinä missä vuosia valmisteltu teos. Tekijänoikeuslain perusteella ei suoriteta taiteellisia tai laadullisia arviointeja teoksesta. Teoksia suojataan riippumatta siitä, mikä on ollut niihin uhratun työpanoksen tai ammattitaidon määrä. Tekijänoikeussuojaa voi saada jokainen, joka on luonut teoksen riippumatta siitä, onko hän ammattilainen vai harrastaja. On hyvä muistaa, että myös luonnokset voivat saada suojaa, mikäli ylittävät teoskynnyksen eli ovat itsenäisiä ja omaperäisiä.

Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Myöskään ©-merkin käyttäminen ei ole välttämätöntä. Merkillä on lähinnä informaatioarvoa. Tekijänoikeus on merkistä riippumaton ja on voimassa vaikka tekijä ei merkkiä käyttäisikään. Merkkiä voi käyttää teoksen oikeudenhaltija, ja usein sitä käytetäänkin oikeudenhaltijoiden osoittamiseksi ja merkillä on lähinnä informaatioarvoa.

Esityksiin ja muihin teoksiin, jotka ovat osa koulutusta tai tutkimusta, liittyviä tekijänoikeuksia käsitellään Opiskelu, tutkimus ja opetus -jaksossa. Pääsääntö on, että vaikka oppilaitokset pyrkivät solmimaan tekijän kanssa sopimuksen opiskeluun liittyvän teoksen käyttöoikeuden siirtymisestä oppilaitokselle, niin tekijällä säilyy edelleen tekijänoikeus teokseensa. 

Tekijänoikeus syntyy teoksen tekijälle. Tekijänoikeus syntyy heti ja samanaikaisesti teoksen luomisen kanssa. Kuten edellä todettiin myös luonnokset ja muut teoksen esivaiheet voivat nauttia tekijänoikeussuojaa. Taiteellisen työn ja teosten tekijöitä voivat olla esimerkiksi ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, pukusuunnittelija, säveltäjä, äänisuunnittelija, koreografi, sanoittaja ja sovittaja. Heillä on luomaansa itsenäiseen ja omaperäiseen teokseen tekijänoikeus.

Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle eli ihmiselle, ei  juridiselle eli oikeushenkilölle kuten yritykselle tai yhdistykselle. Tekijä voi kuitenkin luovuttaa sopimuksin osan tai kaikki taloudelliset oikeutensa oikeushenkilölle, esimerkiksi jollekin tuotantoyhtiölle, työnantajalleen tai teatterille. Oikeushenkilö voi siis olla vain luovutettujen tekijänoikeuksien haltija. Moraalisista oikeuksista sopimista on rajoitettu tekijää suojaavalla tavalla. Isyysoikeudesta kokonaisuudessaan ei voi luopua, mutta tekijä voi sopia siitä miten hänen nimensä ilmoitetaan tai siitä, että tekijän nimeä ei jossain yhteydessä mainita.

Tekijänoikeuslaissa on tekijänoikeuden lisäksi säädetty lähioikeuksista. Äänitteen tai audiovisuaalisen teoksen tuottajan oikeus voi syntyä ja usein syntyy oikeushenkilölle, kuten tuotantoyhtiölle.