Skip to Main Content

Tekijänoikeusopas: Tekijänoikeussanasto

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas

Sanasto

A

Algoritmi

Tarkasti määritelty vaihesarja, jota seuraamalla voidaan ratkaista tietty ongelma. Tietokoneohjelman toiminta perustuu eri ohjelmointikielillä kirjoitettuihin algoritmeihin.

B

Bronce-warp

Erityisesti verkkosivuilla paljon käytetty lisenssisopimustyyppi, jossa lisenssiehdot on luettavissa "terms and conditions" -hyperlinkin alla.

C

Click-wrap

Tietokoneohjelmien lisenssisopimustyyppi, jossa sopimusehdot on luettavissa ennen kuin ohjelman asennus suoritetaan. Ehdot hyväksytään tavallisesti klikkaamalla erillistä "hyväksyn ehdot" painikettä.

D

E

Esityskorvaus

Tekijänoikeuslain mukaan suojatun musiikin julkinen esittäminen on luvanvaraista. Käyttäjältä peritään esityksistä korvaus, jota kutsutaan esityskorvaukseksi. Käytännössä korvaukset perii Teosto, joka tilittää korvaukset tekijöille ja kustantajille. Poikkeuksena ovat näyttämöteosten ns. suuret oikeudet, joiden esityskorvaukset perii kustantaja tai kustantamattoman teoksen tekijä.

.

European Community (EC)

Euroopan yhteisö.

F

G

H

Hallinnointi

Tekijänoikeuksien teosten rekisteröinti, korvausten kerääminen ja tilitysten valvonta korvausta vastaan. Esimerkiksi Teosto hallinnoi sen asiakkaana olevien musiikintekijöiden tekijänoikeuksia.

I

Isyysoikeus

Tekijän oikeus saada nimensä ilmoitetuksi teoksen yhteydessä siten kuin hyvä tapa vaatii.

J

Jakosääntö

Teoston ja Gramexin jakosääntö määrittelee teoksen oikeudenhaltijoiden väliset osuudet teokselle tilitettävistä korvauksista.

 

Julkaiseminen

Tekijän suostumuksella tapahtuva teoksen kappaleiden saattaminen kauppaan tai muu levittäminen yleisön keskuuteen. Julkaisemisesta puhutaan sellaisten teosten yhteydessä, joita levitetään lähinnä

myymällä, lainaamalla tai vuokraamalla.

 

Julkaisulupa

Musiikkiteoksen käyttäjälle sopimuksella tuleva lupa julkaista teos omassa painotuotteessaan. Musiikki-, elokuva- ja näytelmäteosten kohdalla kyse on esittämisestä.

 

Julkinen näyttäminen

Teoksen näyttäminen muualla kuin perhepiirissä tai muussa tarkoin rajatussa piirissä. Näyttämisestä puhutaan lähinnä kuvataiteen teosten kohdalla.

 

Julkistaminen

Teoksen saattaminen luvallisesti yleisön saataviin. Julkistamisesta puhutaan lähinnä näytelmä-, elokuva- ja rakennus- ja kuvataideteosten yhteydessä.

K

Kappaleen valmistaminen

Fyysisen muodon antaminen teokselle. Teoksen tai sen osan jäljentäminen millä tahansa menetelmällä – myös käsin kopioiden – tai sen siirtäminen laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

 

Kokoomateos

Teoksia tai teosten osia yhdistämällä aikaansaatu teos. Kokoomateoksen tekijällä on tekijänoikeus teokseensa, mutta hänen oikeutensa ei rajoita alkuperäisten teosten oikeuksia.

 

Kustantaja

Henkilö tai yleensä yhtiö, joka levittää teoksia ja oikeutettu sopimuksella osuuteen tekijänoikeudesta. Musiikkiteoksen kustantaja omistaa yleensä teoksen graafiset oikeudet.

L

Levittäminen

Teoksen saattaminen yleisön saataviin myymällä, lainaamalla, vuokraamalla, lahjoittamalla tai muulla tavalla.

 

Lisenssi

Käyttöoikeus tai -lupa, jonka tekijänoikeudenhaltija voi myöntää tekijänoikeudella suojattuun kohteeseen. Tällaista käyttöoikeutta koskevaa sopimusta kutsutaan lisenssisopimukseksi. Lisenssisopimuksella luovutetaan esimerkiksi valmistus- ja jakeluoikeuksia sekä muita vastaavia oikeuksia. Alkuperäinen tekijänoikeusoikeus pysyy kuitenkin luvan myöntäjällä.

 

Lähdekoodi

Tietokoneohjelman tekstimuotoinen ohjelmointilistaus.

M

Master

Lopullinen muoto äänitteestä, jota monistetaan.

 

Moraaliset oikeudet

Tekijän isyysoikeus ja respektioikeus

 

Muunnelma

Toisen teoksesta tehty käännös, sovitus tai muulla tavoin toisen teosta muuttamalla aikaansaatu uusi teos. Muunnelma saa tekijänsuojaa vain, mikäli se täyttää teoskynnyksen vaatimukset. Muunnelman tekijänoikeus ei rajoita alkuperäisen teoksen oikeuksia.

 

Musiikkikustantaja

Henkilö tai yhtiö, joka levittää musiikkiteoksia ja edistää niiden käyttöä. Musiikkiteoksia tai niiden elementtejä ovat sävellykset, sanoitukset, sovitukset ja käännökset. Kustantajan asema ja tehtävät määritellään tekijän ja kustantajan välisellä kustannussopimuksella.

N

NCB

Nordisk Copyright bureau, yhteispohjoismainen tallennusoikeuksia valvova organisaatio

O

Objektikoodi

Lähdekoodi, joka on esitetty siten, että vain tietokoneohjelma pystyy sen lukemaan.

.

Oikeudenhaltija

Tekijä tai se juridinen tai luonnollinen henkilö, jolle tekijänoikeudet ovat siirtyneet lain, sopimuksen, perinnön, avio-oikeuden, testamentin tms. perusteella

P

Public domain

Public domainissa olevalla teoksella ei ole tekijänoikeussuojaa. Teos on korvauksetta käytettävissä, paitsi sovitettujen versioiden osalta. 

Public domainea ei mainita Suomen tekijänoikeuslaissa. Suomessa ei voi luovuttaa tekijänoikeudella suojattua teostaan juridisesti public domainiin, koska esimerkiksi isyysoikeutta ei voi Suomessa luovuttaa edes sopimuksin kuin rajoitetusti. Suomessa teos siirtyy tekijänoikeuden ulkopuolelle vasta sen suoja-ajan päätyttyä, tällöin kuitenkin käytetään usein sanontaa, että teos on public domainessa. Public domain on oikeudellisena terminä olemassa esimerkiksi USAssa ja Englannissa. Näissä maissa tekijä voi vapaaehtoisesti luopua kaikista oikeuksistaan, eli siirtää teoksen public domainiin eli vapaasti yleiseen käyttöön. Public domainesta käytetään lyhennettä PD.

 

Preparatory design material

Tietokoneohjelman suunnitteluun tähtäävä suunnitteluaineisto

Q

R

Respektioikeus

Tekijän oikeus kieltää teoksen muunteleminen tekijää halventavalla tai hänen kunniaansa

loukkaavalla tavalla.

 

Rojalti ("Voitto-osuuskorvaus")

Lisenssinsaaja on yleensä velvollinen suorittamaan korvauksen tekijänoikeuksien perusteella saamistaan tuloista ja korvauksista. Korvaus perustuu tavallisesti nettovoittoon tai myyntiin.

S

Shrink-wrap

Tietokoneohjelmien lisenssisopimustyyppi, jossa sopimusehdot on sijoitettu ohjelmapaketin pintaan. Ehdot on luettavissa läpinäkyvän sellofaanikelmun läpi. Ehtojen mukaan pakkauksen avaaminen, ohjelman asentaminen tai käyttäminen merkitsee sopimusehtojen hyväksymistä.

 

Suoja-aika

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien voimassaoloaika. Kirjallisen ja taiteellisen teoksen

suoja-aika ulottuu 70 vuoden päähän tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Esittävän taiteilijan esityksen, äänitteen sekä radio- ja televisiolähetyksen suoja-aika on 50 vuotta tallentamis- tai lähettämisvuoden päättymisestä.

 

Suuret oikeudet

Suurten näyttämöteosten, esim. oopperoiden, musikaalien ja balettien, esitysoikeudet.

 

Syntaksi

Lähdekoodin merkkiyhdistelmien ja sanojen looginen rakenne.

T

Tallentamiskorvaus (mekanisointikorvaus)

Musiikin tallentamiseen äänitteelle on hankittava lupa. Suomessa luvan myöntää Teosto/NCB. Käytöstä maksettavaa korvausta kutsutaan tallentamis- tai mekanisointikorvaukseksi, joka tilitetään tekijöille ja kustantajille.

 

Taloudelliset oikeudet

Tekijän yksinomainen oikeus määrätä teoksen taloudellisesta hyödyntämisestä. Taloudelliset oikeudet sisältävät seuraavat oikeudet: kappaleiden valmistus sekä teoksen julkinen esittäminen, levittäminen yleisön keskuuteen ja julkinen näyttäminen. Tekijä voi sopimuksella luopua taloudellisista oikeuksistaan.

 

Tekijä

Se, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Musiikin alalla tekijöitä ovat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja kääntäjät

Tekijänoikeuden haltija

Se, jolle tekijänoikeus teoksesta kuuluu. Tavallisesti teoksen tekijä, mutta tekijänoikeus voidaan myös siirtää sopimuksella esim. kustantajalle tai julkaisijalle tai se voidaan testamentata tai lahjoittaa.

 

Tekijänoikeus

Teoksen luojan oikeus saada suojaa teokselleen. Tekijänoikeus sisältää taloudelliset oikeudet ja moraaliset oikeudet.

 

Teos

Itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tuote. Musiikissa teoksilla tarkoitetaan sävellyksiä ja niistä tehtyjä sovituksia sekä sanoituksia (tekstejä) ja niiden käännöksiä.

 

Teosilmoitus

Oikeudenhaltijat ilmoittavat teosilmoituksella tiedot tekijänoikeusseuralle teoksen rekisteröintiä varten.

 

Teoskynnys

Teokseen kohdistuva itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimus, joka teoksen on täytettävä suojaa saadakseen. Sen sijaan teoksen taiteelliselle arvolle ei aseteta vaatimuksia.

 

Trad. teos

Vapaa teos (Jos alkuperäinen teos eikä sen jälkeen sovitettu).

 

TRIPS

Maailman kauppajärjestön piirissä solmittu kansainvälinen sopimus immateriaalioikeuksista.

 

Tuottaja

Yleisnimitys ääni- ja/tai kuvatallenteiden valmistajille ja jakelijoille. Tekijänoikeuslain mukaan tarkoitetaan tahoa, joka ensimmäisen kerran tallentaa äänen tai kuvan. Suojattuja äänitteitä ei saa kopioida eikä levittää ilman tuottajan suostumusta. Tuottajalla voidaan tarkoittaa myös henkilöä, joka vastaa äänitteelle tulevien esitysten sisällöstä.

U

US Copyright Office

Yhdysvaltojen tekijänoikeus viranomainen, joka pitää rekisteriä tekijänoikeuksista ja niiden haltijoista.

Y

Yhteenliitetty teos

Teos, jonka useampi kuin yksi tekijä on luonut yhdessä siten, että kunkin tekijän osuus

voidaan erottaa toisten osuuksista. Yhteenliitetyn teoksen tekijät saavat kukin omalle osuudelleen tekijänoikeuden, ja kukin heistä voi esittää väitteen tekijänoikeusloukkauksesta vain omaa osuuttaan koskien. Yhteenliitettyjä teoksia ovat mm. laulut, joissa on sekä sävellyksen että sanoituksen osuus.

 

Yhteisteos

Teos, jonka useampi kuin yksi tekijä on luonut yhdessä siten, että teoksesta ei voida erottaa kunkin osuutta. Yhteisteoksen tekijät saavat tekijänoikeuden yhdessä, ja kuka tahansa heistä voi esittää väitteen teokseen kohdistuneesta tekijänoikeusloukkauksesta.

.

Yksityinen käyttö

Henkilökohtainen tai perhepiirissä tapahtuva käyttö. Jokaisella on oikeus valmistaa teoksesta muutama kappale yksityiseen käyttöön. Näin valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

V

Vuokaavio

Tietokoneohjelman toiminnallinen mallinnus.

W

Web-wrap

"Click wrap" -lisenssin nimitys käytettynä verkkosivujen yhteydessä.

 

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

Maailman henkisen omaisuuden kattojärjestö.

X

Z