Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Förutsättningarna för att utnyttja bilder i slutarbete

Förutsättningarna för att utnyttja bilder i slutarbete


Bildplanen

 • En välgjord bildplan underlättar publiceringsprocessen.
 • Klargör den tid och de resurser som behövs för bildeditering
 • Visualiserar betydelsen av bildrättigheter och bildkällorUnderlättar vidarearbetet om publikationen
 • först har publicerats av en icke kommersiell utgivare, till exempel i högskolans egen publikationsserie, och manuskriptet senare publiceras av en kommersiell utgivare.

Bildplanen kan göras till exempel i form av en Excel-tabell där följande saker framgår:

 • Upphovsman
 • Plats
 • Årtal
 • Personerna som förekommer på bilden och tillhörande kommentarer
 • Bildens syfte: analys / referens eller illustration
 • Kommersiell publikation eller publikation utgiven av högskola, forskningsinstitution eller vetenskapligt samfund
 • Varifrån har bilden skaffats och med vilka rättigheter

Upphovsrätten till lärdomsprov tillfaller den studerande
Enligt 1 § i upphovsrättslagen tillfaller upphovsrätten till den helhet som bildas av material och lärdomsprov som utförts av en studerande upphovsmannen, dvs den studerande själv. Upphovsrätten inbegriper bland annat rätten att förfoga över framställande och offentliggörande av verket. Den studerande får alltså besluta om lärdomsprovets hela text publiceras på nätet eller om det finns tillgängligt i biblioteket.

 

Vilka rättigheter omfattar upphovsrätten?
Upphovsrätten omfattar upphovsmannens ekonomiska och moraliska rättigheter. De ekonomiska rättigheterna inkluderar rätten att förfoga över verkets framställning och tillgängliggörande för allmänheten. De moraliska rättigheterna inkluderar faderskapsrätt och respekträtt. I enlighet med faderskapsrätten bör upphovsmannen nämnas i överensstämmelse med god sed. Upphovsmannen har rätt att besluta om i vilken form hens namn anges och avvikelse från detta anses i allmänhet inte vara i enlighet med god sed.
Enligt respekträtten kan verket inte förändras så att det skadar upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Verket får inte heller publiceras i en form eller ett sammanhang som på nämnda sätt är kränkande. Viktiga kriterier för att bedöma denna bestämmelse inkluderar verkets egenskaper, det konstnärliga värdet och den konstnärliga betydelsen samt den ursprungliga presentationen. Som exempel kan nämnas upphovsrättsrådets fall 2017: 4 som handlade om Bjarne Melgaards målningar vilka liknade Miina Äkkijyrkkäs kända verk med ko-tema. Fallet konstaterades vara en tillåten parodi. Bilder av verket finns till exempel i Helsingin Sanomat i samband med nyheten. Mer om parodilösningar finns här

 

Vad avses med närstående rättigheter och hur bör de beaktas i ett lärdomsprov?
Närstående rättigheter definieras i kapitel 5 i upphovsrättslagen som skyddsformer som kan beskrivas som nära släktingar till upphovsrätten.

Till exempel skyddas fotografier åtminstone av närstående rättigheter. Fotografier skyddas alltid av en fotografs närstående rättigheter i enlighet med 49 a § i upphovsrättslagen. Verk som skyddas är sådana som speglar upphovsmannens egenart.

 

Utnyttjande av material som gjorts av tredje part i lärdomsprov


Tillämpbara undantagsregler från upphovsrätten
Kapitel 2 i upphovsrättslagen innehåller inskränkningsregler gällande upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Eftersom upphovsmannens rättigheter baserar sig på laglig ensamrätt bör inskränkningsreglerna tolkas snävt. Av principen om bindande avtal följer, att om materialet har förvärvats för att användas under vissa avtalsenliga villkor bär dessa villkor följas även om någon inskränkningsbestämmelse skulle tillåta en bredare användning (RP 28/2004). Det betyder till exempel att inskränkningsbestämmelser inte kan tillämpas om avtalsvillkoren förbjuder användning av bilder som citat.

Allmänna förutsättningar för tillämpning av inskränkningsbestämmelser stadgas i 11 § i upphovsrättslagen. Tillämpning av inskränkningsbestämmelser förutsätter att det lånade verket är offentligt, källan och upphovsmannen anges på ett sätt som överensstämmer med god sed och att den som utnyttjar verket har anskaffat det på ett lagligt sätt. Ett verk är gjort offentligt om det med upphovsmannens medgivande har visats i offentligheten till exempel på en utställning eller publicerats på öppna nätsidor. Kravet på laglig källa innebär att till exempel nätsidan du laddar ner bilden från är sådan att bilden finns där med rättsinnehavarens tillstånd. Om bilden ursprungligen har laddats upp på nätsidan på ett olagligt sätt kan man inte kopiera den med stöd av citeringsrätten. Om till exempel den studerande själv har tagit fotografiet är det skäl att för tydlighetens skull ange även sitt eget namn till exempel: fotografi: Stina Student. Därtill bör man gällande bildinnehållet meddela arkitekten, planeraren, konstnären eller artisten.

 

Bildcitat, 25 § i upphovsrättslagen
25 § i upphovsrättslagen berör citering av bilder. Enligt lagparagrafen är det tillåtet att återge bilder utan tillstånd och kostnadsfritt i en kritisk eller vetenskaplig framställning förutsatt att det finns ett sakligt samband mellan bilderna och texten. I det fall att villkoren i 25 § i upphovsrättslagen inte uppfylls kan det ännu vara möjligt att citera med stöd av den allmänna citatbestämmelsen i 22 § i upphovsrättslagen.

Tillämpning av denna rätt förutsätter att förutom att villkoren i 25 § i upphovsrättslagen uppfylls bör även de allmänna villkoren som nämnts tidigare (11 §) uppfyllas: citering är inte förbjudet via avtal, verket är offentliggjort, namn och källa bör nämnas och källan bör vara laglig.  Ett verk är gjort offentligt om det med upphovsmannens medgivande har visats i offentligheten till exempel på en utställning eller publicerats på öppna nätsidor. Kravet på laglig källa innebär att till exempel nätsidan du laddar ner bilden från är sådan att bilden finns där med rättsinnehavarens tillstånd. Om bilden ursprungligen har laddats upp på nätsidan på ett olagligt sätt kan man inte kopiera den med stöd av citeringsrätten.En bild kan vara ett fotografi, en ritning, ett fotografi av ett konstverk, en bild av en musiknotation, ett diagram eller annan beskrivande ritning eller annan bild. 22 § i lagen rör huvudsakligen användningen av delar av ett verk medan 25 § tillåter användning av bilden som helhet i ett icke kommersiellt syfte.

Enligt sidorna 28–29 i regeringens proposition 287/1994 har kriterierna för att en framställning skall vara vetenskaplig blivit ätt lösa i tillämpningspraxis. En framställning anses vara vetenskaplig om sättet att behandla ämnet är vetenskapligt. Det betyder till exempel att om en bild belyser en föreläsares muntliga framställning på en föreläsning i ett universitet eller yrkeshögskola finns det en grund för citering av bilden. Enligt upphovsrättsrådets utslag i fallet TN 1992:4 var Vägförvaltningens publikation ’Valtatieverkon 2010 kehittämissuunnitelma: vaikutusselvitys 5’ en vetenskaplig framställning. En framställnings vetenskapliga värde kan också grunda sig på framställningens systematisering, val och framställningssätt.

Motsvarande kriterier används också för att utvärdera lärdomsprov. I ett lärdomsprov bör bilden belysa texten och källorna användas i överensstämmelse med god vetenskaplig sed. Citering av källor bör göras enligt god citeringssed.  Om man vill att ett lärdomsprov skall vara en vetenskaplig framställning bör det omfatta tillräcklig verbal analys av materialet och basera sig på källmaterial enligt god vetenskaplig sed. Här finns tilläggsinformation om hur man anger bildernas källor och upphovsmän på ett sätt som överensstämmer med god sed. Möjligheten att illustrera en vetenskaplig framställning enligt inskränkningsbestämmelserna kan också tillämpas på lärdomsprov.

Det sakliga sambandet utvärderas från fall till fall men det är inte tillåtet att göra ett verk som består enbart av citat även om det skulle vara pedagogisk sett nyttigt och motiverat.
25 § i upphovsrättslagen förutsätter också ett icke kommersiellt syfte för citering Till exempel en föreläsning i en högskola eller inom öppna universitetet samt en högskolas verksamhet som utgivare är icke kommersiella. Däremot har export av utbildning vanligen inte ett icke kommersiellt syfte.

 

Citat, 22 § i upphovsrättslagen
Enligt 22 § i upphovsrättslagen får offentliggjorda verk citeras i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I det fall att villkoren i 25 §i upphovsrättslagen inte uppfylls kan det ännu vara möjligt att citera med stöd av den allmänna citatbestämmelsen i 22 § upphovsrättslagen.

Rätten att citera förutsätter att utöver att ovan nämnda allmänna villkor uppfylls (citat är inte förbjudet genom avtal, det lånade verket bör vara offentliggjort, namn och källa bör anges och källan bör vara laglig) även villkoren i 22 § uppfylls. Om så är fallet behöver inte den som lånar anhålla om tillstånd av rättsinnehavaren att använda hens verk i sitt eget verk eller betala ersättning till rättsinnehavaren för utnyttjandet av hens verk helt eller delvis. Bestämmelsen ger rätt att använda material som är skyddat av upphovsrätten i ett annat sammanhang som del av ett nytt verk. Rätten att citera gäller alla slags verk vilket betyder att enligt 22 § kan också bilder citeras.

Utöver de allmänna villkoren bör citeringen också uppfylla kravet på överensstämmelse med god sed och att omfattningen motiveras av ändamålet.  Det viktigaste betydelsen av kravet på god sed att det förutsätter ett sakligt samband mellan det lånade och återgivna verket. Kravet på sakligt samband avser förhållandet mellan det lånade verket och det återgivna; m.a.o. för vilket ändamål återgivning är tillåten. Att till exempel låna en bild för att pryda en statustuppdatering i sociala medier kan inte anses överensstämma med god sed. Däremot kan ett lärdomsprov som innehåller citat av en annans bild för att illustrera materialet och som delas på högskolans öppna inlärningsportal anses vara citering i överensstämmelse med god sed. För att ett sakligt samband skall kunna konstateras är det alltså viktigt att det citerade verket visualiserar, klargör och ger bakgrund till låntagarens egen framställning. Eftersom referensfunktionen och ett sakligt samband saknas är det inte tillåtet att skapa ett verk som grundar sig enbart på citat utan rättsinnehavarens tillstånd. (Harenko, Niirala och Tarkela; Tekijänoikeus; 2016 s 203–205).

Uttrycket ’i den omfattning som motiveras av ändamålet’ i lagparagrafen utvärderas från fall till fall och med det avses till exempel återgivningens längd och ändamål. Vad som är tillåtet gällande citat har utvärderats i upphovsrättsrådet utlåtanden. I upphovsrättsrådets utlåtande 2016:16 hade i en artikel som beskrev en fotografiutställning och en fotografibok använts sex fotografier med tillhörande bildtexter. I fallet kunde bilderna och bildtexterna citeras i enlighet med 25 § och 22 § i upphovsrättslagen eftersom bilderna och texterna hade ett tillräckligt samband med texten i artikeln.  Högsta domstolen har också tagit ställning till lagligheten av citat i ett fall gällande Lappo-operan. Utslaget har bland annat diskuterats på Turre Legals Parodi-sidor.

 

Annat tillstånd av rättsinnehavaren
Om du vill utnyttja någon annans material i större utsträckning än citaträtten tillåter eller om till exempel användning av bilder förbjuds i materialets licensvillkor kan du också anhålla om tillstånd av rättsinnehavaren till exempel via e-post eller så kan hen ge tillstånd att använda materialet via avtal.  Också Kopiosto tillåter begränsad användning av material bland kursdeltagare till exempel i en sluten Moodle-sessio. Det är rekommenderat att försöka utnyttja Creative Commons licenserat material så mycket som möjligt i eget material för CC-BY licenserat material kan delas i stor utsträckning till exempel på nätets öppna sidor.

 


 

Offentliggörande och publicering av lärdomsprov
Enligt upphovsrätten anses ett verk vara offentliggjort då det på ett legitimt sätt har ställts till allmänhetens förfogande. Tillämpning av citatbestämmelserna (22 § och 25 §) förutsätter offentliggörande. Offentliggörande av ett verk betyder att det ställs till allmänhetens förfogande men nödvändigtvis inte att det publiceras samtidigt. En författare kan läsa en novell hen skrivit högt i en park eller under en litteraturkväll, en bildkonstnär kan visa upp ett verk hen har gjort på en konstutställning, en dataprogrammerare kan presentera den kod hen gjort i ett internetkafé eller en sångare kan framföra ett musikaliskt verk under en konsert. I dessa fall är verken offentliggjorda. Däremot är ett verk inte publicerat på sätt som avses i lagen om det aldrig kommer till försäljning eller sprids på annat sätt till exempel i form av en tryckt bok eller tryck av grafisk konst. (Harenko, Niirala, Tarkela: Tekijänoikeus, 2016, s 90)

 

Ett lärdomsprovs offentlighet
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på offentligheten i högskolornas verksamhet. Godkända lärdomsprov är myndighetens offentliga dokument (UvM 3/500/2004). De flesta högskolor förutsätter också att lärdomsprov som inlämnas för godkännande inte innehåller någon sekretessbelagd information. Det vetenskapliga basmaterialet bakom ett godkänt lärdomsprov är däremot i princip sekretessbelagt. Ett dokuments offentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av informationen i en myndighets dokument som är offentligt. En myndighet bör främja öppenheten i och informera om sin verksamhet. En myndighet bör se till att dokument eller förteckningar som berör dem och som är centrala med tanke på allmänhetens tillgång till information, finns tillgängliga i bibliotek eller allmänna nätverk eller på annat sätt tillgängliga för allmänheten på ett enkelt sätt.
Lärdomsprov har en betydande ställning i högskolorna verksamhet. Högskolorna informerar på olika sätt om lärdomsproven med beaktande av upphovsmännens dataskydd och upphovsrättigheter. Informationstillgången kan organiseras på olika sätt, ett lärdomsprov kan finnas tillgängligt öppet på nätet med den studerandes medgivande eller på en hylla i biblioteket. Information om innehållet i ett lärdomsprov som inte finns direkt till allmänhetens förfogande ges på begäran. Högskolan kan tillhandahålla basinformationen om ett godkänt lärdomsprov öppet på nätet i ett korrekt sammanhang som till exempel i bibliotekets databas. Sådan basinformation är till exempel författaren, arbetets namn, utbildningsprogram, handledare samt datum för godkännande. En del högskolor anser att även ett sammandrag av lärdomsprovet hör till basinformationen.
Om den studerande vill säkerställa en optimal fortsatt användning av sitt arbete kan hen förse arbetet med en Creative Commons licens.

 


Referedad av Anna Johanssonin (Aalto universitetet) ja Laura Karppisen (Helsingfors universitetet) Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan kaytannesäännot.

Vad avses med ett lärdomsprovs offentlighet?
Offentlighet innebär att envar har rätt att ta del av informationen i en myndighets dokument som är offentligt. En myndighet bör främja öppenheten i och informera om sin verksamhet. En myndighet bör se till att dokument eller förteckningar som berör dem och som är centrala med tanke på allmänhetens tillgång till information, finns tillgängliga i bibliotek eller allmänna nätverk eller på annat sätt tillgängliga för allmänheten på ett enkelt sätt.

Vilka delar av lärdomsprovets innehåll kan finnas öppet på nätet utan den studerandes medgivande?
Högskolan kan tillhandahålla basinformationen om ett godkänt lärdomsprov öppet på nätet i ett korrekt sammanhang som till exempel i bibliotekets databas. Sådan basinformation är till exempel författaren, arbetets namn, utbildningsprogram, handledare samt datum för godkännande. En del högskolor anser att även ett sammandrag av lärdomsprovet hör till basinformationen.

Kan en studerande dela sitt digitala material helt öppet på nätet som bildcitat, dvs i enlighet med inskränkningsbestämmelsen i 25 §, utan att det är nödvändigt att begränsa åtkomsten till organisationens studerande eller begränsa på något annat sätt?
Ja, såvida inte användarvillkoren i en bildbank förbjuder detta och de övriga villkoren i paragrafen uppfylls. Observera också att de villkor som ställs av det öppna nätets plattform bör beaktas. Om det är frågan om sociala medier bör citatet göras i enlighet med 22 § i upphovsrättslagen och kravet på att citatet skall ha ett sakligt samband tolkas snävare än gällande 25 §.

Upphovsrätten till ett lärdomsprov tillfaller den studerande
Enligt 1 § i upphovsrättslagen tillfaller upphovsrätten till den helhet som bildas av material och lärdomsprov som utförts av en studerande upphovsmannen dvs den studerande. Om materialet och lärdomsprovet är gjort av som ett grupparbete tillfaller upphovsrätten till materialhelheten de studerande tillsammans.