Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Förutsättningarna för att använda bilder i läromedel

Förutsättningarna för att använda bilder i läromedel

Utnyttjande av material som gjorts av tredje part

Utnyttjande genom undantagsbestämmelser eller med rättsinnehavarens tillstånd

I upphovsrättsligt avseende innebär lagring och distribution av läromedel i ett datanät alltid såväl framställning av ett exemplar som ställande det till allmänhetens förfogande. Ett slutet nätverk såsom ett internt nätverk gör inte användningen privat i enlighet med upphovsrättslagen utan uppladdning av skyddat material i ett datanät förutsätter alltid en tillämpbar undantagsbestämmelse eller rättsinnehavarens tillstånd i det fall att upphovsrätten ännu är i kraft.

 

Tillämpbara undantagsbestämmelser

Allmänna förutsättningar för att tillämpa undantagsbestämmelser

Kapitel 2 i upphovsrättslagen innehåller inskränkningsregler gällande upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Eftersom upphovsmannens rättigheter baserar sig på laglig ensamrätt bör inskränkningsreglerna tolkas snävt. Av principen om bindande avtal följer att om materialet har förvärvats för att användas under vissa avtalsenliga villkor, bör dessa villkor följas även om någon inskränkningsbestämmelse skulle tillåta en bredare användning (RP 28/2004). Det betyder till exempel att inskränkningsbestämmelser inte kan tillämpas om avtalsvillkoren förbjuder användning av bilder som citat.

Allmänna förutsättningar för tillämpning av inskränkningsbestämmelser stadgas i 11 § i upphovsrättslagen. Tillämpning av inskränkningsbestämmelser förutsätter att det lånade verket är offentliggjort, källan och upphovsmannen anges på ett sätt som överensstämmer med god sed och att den som utnyttjar verket har anskaffat det på ett lagligt sätt. Ett verk är gjort offentligt om det med upphovsmannens medgivande har visats i offentligheten till exempel på en utställning eller publicerats på öppna nätsidor. Kravet på laglig källa innebär att till exempel nätsidan du laddar ner bilden från är sådan att bilden finns där med rättsinnehavarens tillstånd. Om bilden ursprungligen har laddats upp på nätsidan på ett olagligt sätt kan man inte kopiera den med stöd av citeringsrätten. Om läraren själv till exempel har tagit fotograferat bilden är det skäl att för tydlighetens skull ange även sitt eget namn till exempel: fotografi: Lasse Lärare. Därtill bör man gällande bildinnehållet meddela arkitekten, planeraren, konstnären eller artisten.

 


Bildcitat, 25 § i upphovsrättslagen

25 § i upphovsrättslagen berör citering av bilder. Enligt lagparagrafen är det tillåtet att återge bilder utan tillstånd och kostnadsfritt i en kritisk eller vetenskaplig framställning förutsatt att det finns en saklig koppling mellan bilderna och texten. Tillämpning av denna rätt förutsätter att förutom att villkoren i 25 § upphovsrättslagen uppfylls, bör även de allmänna villkoren som nämnts tidigare (11 §) uppfyllas: citering är inte förbjudet via avtal, verket är offentliggjort, namn och källa bör nämnas och källan bör vara laglig.  Ett verk är gjort offentligt om det med upphovsmannens tillstånd har visats i offentligheten till exempel på en utställning eller publicerats på öppna nätsidor. Kravet på laglig källa innebär att till exempel nätsidan du laddar ner bilden från är sådan att bilden finns där med rättsinnehavarens tillstånd. Om bilden ursprungligen har laddats upp på nätsidan på ett olagligt sätt kan man inte kopiera den med stöd av citeringsrätten.

En bild kan vara ett fotografi, en ritning, ett fotografi av ett konstverk, en bild av en musiknotation, ett diagram eller annan beskrivande ritning eller annan bild. 22§ i lagen rör huvudsakligen användningen av delar av ett verk medan 25 § tillåter användning av bilden som helhet i ett icke kommersiellt syfte.
I det fall att villkoren i 25 § upphovsrättslagen inte uppfylls kan det ännu vara möjligt att citera med stöd av den allmänna citatbestämmelsen i 22 § i upphovsrättslagen.

Enligt sida 29 i regeringens proposition 287/1994 har kriterierna för att en framställning skall vara vetenskaplig blivit rätt lösa i tolkningspraxis. En framställning anses vara vetenskaplig om sättet att behandla ämnet är vetenskapligt. Det betyder till exempel att om en bild belyser en föreläsares muntliga framställning på en föreläsning i ett universitet eller yrkeshögskola finns det en grund för citering av bilden. Enligt upphovsrättsrådets utslag i fallet TN 1992:4 var Vägförvaltningens publikation ’Valtatieverkon 2010 kehittämissuunnitelma: vaikutusselvitys 5’ en vetenskaplig framställning. En framställnings vetenskapliga värde kan också grunda sig på framställningens systematisering, val och framställningssätt.

Motsvarande kriterieranvänds också för att utvärdera digitalt läromedel eller ett lärdomsprov.
En föreläsning som baserar sig på vetenskaplig forskning är en vetenskaplig föreläsning
och omfattas av inskränkningsparagrafen 25 § i upphovsrättslagen vilket innebär att den muntliga framställningen kan kompletteras med belysande bildmaterial med stöd av paragrafen. Om man vill att en presentation i ett digitalt läromedel skall vara vetenskaplig bör den omfatta tillräcklig verbal analys av materialet och baseras sig på källmaterial enligt god vetenskaplig sed. Här finns tilläggsinformation om hur man anger bildernas källor och upphovsmän på ett sätt som överensstämmer med god sed. Möjligheten att illustrera en vetenskaplig framställning enligt inskränkningsbestämmelserna kan också tillämpas på digitalt läromedel.

Det sakliga sambandet utvärderas från fall till fall men det är inte tillåtet att göra ett verk som består enbart av citat även om det skulle vara pedagogiskt sett nyttigt och motiverat.
25 § i upphovsrättslagen förutsätter också ett icke kommersiellt syfte för citering Till exempel en föreläsning i en högskola eller ett öppet universitet samt en högskolas verksamhet som utgivare är. icke kommersiella. Däremot har export av utbildning vanligen inte ett icke kommersiellt syfte.


Citat, 22 § i upphovsrättslagen

Enligt 22 § upphovsrättslagen får offentliggjorda verk citeras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Rätten att citera förutsätter att utöver att ovan nämnda allmänna villkor uppfylls (citat är inte förbjudet genom avtal, det lånade verket bör vara offentliggjort, namn och källa bör anges och källan bör vara laglig) även villkoren i 22 § uppfylls. Om så är fallet behöver inte den som lånar anhålla om tillstånd av rättsinnehavaren att använda hens verk i sitt eget verk eller betala ersättning till rättsinnehavaren för utnyttjandet av hens verk helt eller delvis. Bestämmelsen ger rätt att använda material som är skyddat av upphovsrätten i ett annat sammanhang som del av ett nytt verk. Rätten att citera gäller alla slags verk vilket betyder att enligt 22 § kan också bilder citeras.

Utöver de allmänna villkoren bör citeringen också uppfylla kravet på överensstämmelse med god sed och att omfattningen motiveras av ändamålet.  Det viktigaste betydelsen av kravet på god sed är att det förutsätter ett sakligt samband mellan det lånade och återgivna verket. Kravet på sakligt samband avser förhållandet mellan det lånade verket och det återgivna; m.a.o. för vilket ändamål återgivning är tillåten. Att till exempel låna en bild för att pryda en statustuppdatering i sociala medier kan inte anses överensstämma med god sed. Däremot kan föreläsningsmaterial som innehåller citat av en annans bild för att illustrera materialet och som delas på högskolans öppna inlärningsportal anses vara citering i överensstämmelse med god sed. För att ett sakligt samband skall kunna konstateras är det alltså viktigt att det citerade verket visualiserar, klargör och ger bakgrund till låntagarens egen framställning. Eftersom referensfunktionen och ett sakligt samband saknas är det inte tillåtet att skapa ett verk som grundar sig enbart på citat utan rättsinnehavarens tillstånd. (Harenko, Niirala och Tarkela; Tekijänoikeus; 2016 s 203–205)

Uttrycket ’i den omfattning som motiveras av ändamålet’ i lagparagrafen utvärderas från fall till fall och med det avses till exempel återgivningens längd och ändamål. Vad som är tillåtet gällande citat har utvärderats i upphovsrättsrådet utlåtanden. I upphovsrättsrådets utlåtande 2016:16 hade i en artikel, som beskrev en fotografiutställning och en fotografibok, använts sex fotografier med tillhörande bildtexter. I fallet kunde bilderna och bildtexterna citeras i enlighet med 25 § och 22 § i upphovsrättslagen eftersom bilderna och texterna hade ett tillräckligt samband med texten i artikeln.   Högsta domstolen har också tagit ställning till lagligheten av citat i ett fall gällande Lappo-operan. Utslaget har bland annat diskuterats på Turre Legals Parodi-sidor.

 

Tillstånd av Kopiosto eller rättsinnehavaren

Om du vill utnyttja någon annans material i större utsträckning än citaträtten tillåter eller om till exempel användning av bilder förbjuds i materialets licensvillkor kan du också anhålla om tillstånd av rättsinnehavaren till exempel via e-post eller så kan hen ge tillstånd att använda materialet via avtal.  Också Kopiosto tillåter begränsad användning av material bland kursdeltagare till exempel i en sluten Moodle-session. Det är rekommenderat att försöka utnyttja Creative Commons licenserat material så mycket som möjligt i eget material eftersom CC-BY licenserat material kan delas i stor utsträckning till exempel på nätets öppna sidor.

 

Länkning
Länkning har inte specifikt reglerats i finländsk lagstiftning och därför är man tvungen att ta ställning fall för fall bland annat ur upphovsrättslig synpunkt. I diskussionen angående länkning försvaras största möjliga frihet för länkning så gott som alltid med argumentet att internets verksamhet och yttrandefriheten förutsätter möjlighet att länka material. Därför har man i allmänhet förhållit sig positiv till möjligheten att länka utan att upphovsrätten förhindrar detta. Yttrandefrihetsargumentet väger dock lätt i fall där man länkar olagligt material (Pihlajarinne, Taina: Lupa linkittää – toisen aineiston hyödyntämisen oikeudelliset rajat. 2012, s 72–73 och 80). I det fall att man hämtar skyddat material utifrån via länkar så att materialet bildare ett stycke av importörens sida sker framställning av ett exemplar enligt upphovsrätten.  Inställning av ramlänk, inline-länk och order-länk indikerar att den som länkar återigen kommer att göra materialet tillgängligt för allmänheten. (Pihlajarinne, Taina: Lupa linkittää – toisen aineiston hyödyntämisen oikeudelliset rajat, 2012, s 113, 126). Om sådan teknik används till exempel i sociala medier kan länkningstekniken vara ett brott mot rättsinnehavarens upphovsrätt. Om en källwebbplats exempelvis har en delningsfunktion för sociala medier kan den i princip tolkas så att rättsinnehavaren har gett tillstånd att dela materialet.