Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Tiedon käyttö ja arviointi

Lähteen tuoreus

Yleensä kannattaa hankkia myös tieteenalan uusinta tutkimustietoa, sillä tieto saattaa vanheta nopeastikin. Tieto vanhenee eri tavoin eri aloilla. Esimerkiksi filosofinen tieto vanhenee hitaammin kuin teknisiin tieteisiin liittyvä tieto.

Tiedon luotettavuus

Oleellista on havaita erot populäärin ja tieteellisen aineiston välillä.

Tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointimenettelyssä saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen, ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta. Vertaisarviointiryhmä koostuu alan puolueettomista asiantuntijoista.

Lisäksi tutkimuksessa, kuten myös opinnäytetöissä tulee aina hankkia käsiinsä tiedon ensisijainen eli primaarilähde. Toisen käden lähteissä eli sekundaarilähteissä referoidaan ja lainataan primaarilähteen tietoja.

Elektronisten tiedonlähteiden arviointi

Kun tiedonhaussa käytetään alan tunnettujen tietokantojen sijaan Internetin hakukoneita (esim. Google), pitää löytyvän tiedon lähdekritiikin suhteen olla erityisen huolellinen. Verkossa ei ole auktorisoitua tahoa, joka takaisi tiedon oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden ja laadun tarkistaminen jää usein käyttäjän vastuulle.