Skip to Main Content

Tieteellinen viittaaminen: Viittauskäytännöt

Viittausstandardit

Kannattaa tutustua seuraaviin standardeihin; ne sisältävät mm. runsaasti esimerkkejä lähde- ja tekstiviitteistä:

• SFS 5989 Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet (2012)
(löytyy SFS Online -palvelusta).
• ISO-690-2 Information and documentation – Bibliographic references- Part 2: Electronic documents or parts thereof (Googlaamalla löytyy otteita).

Oppaita

Lisätietoja löydät myös kirjoista:

 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 464 s. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi. 2007. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 109 s. ISBN 951-22-8359-x. Saatavissa myös: http://urn.fi/URN:
  ISBN:978-952-60-3663-2
  .
 • Nykänen, Olli. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. 212 s. ISBN 952-5005-64-X.
 • Tirronen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena. 1998. Tutkijan julkaisuopas. Espoo: VTT. 96 s. + liitt. 32 s. ISBN 951-38-4611-3.
 • Sivula, Anna & Saarikoski, Petri. 2013. Nota Bene 2013. Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Pori: Turun yliopisto. 99 s. ISBN 978-951-29-5676-0. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5676-0.

Muiden tekemiä opinnäytteitä - Aaltodoc

Opinnäytetyötä tehdessä kannattaa tutustua myös muiden tekemiin töihin.
Aalto-yliopiston opinnäytetyöt on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon.

Mistä liikkeelle

• Onnistunut tiedonhaku on hyvän opinnäytetyön pohjana.
• Oman alan keskeiset tietolähteet ovat mukana opinnäytetyössä.
• Käytä tieteellisiä lähdeaineistoja.
• Valitse parhaat ja aiheen kannalta olennaisimmat lähteet.
• Tutki hyvien lähteiden lähdeluettelot.
• Tarkista lähteiden luotettavuus.

Miksi viitataan

• Annetaan tunnustus muiden tekemälle työlle.
• Lähdeviitteet osoittavat, mistä tiedot ovat peräisin, ja onko tietoja käytetty oikein.
• Alkuperäinen julkaisu löytyy lähdeviitteen avulla, jolloin lukija voi hankkia saman aineiston.
• Kirjoittaja osoittaa perehtyneisyytensä aiheeseen.

Milloin viitataan

• Kun lainaat toisten tekstejä, ilmoita aina lähde.
• Toisen ideoiden, tulosten tai sanamuodon kopioiminen omiin nimiinsä on plagiointia.
• Erota omat ajatuksesi ja muilta lainatut tiedot.
• Alan perustiedot eivät tarvitse lähdeviitettä.
• Merkitse suorat sitaatit lainausmerkeillä.

Miten viitataan

• Noudata ensisijaisesti oman laitoksesi tai tieteenalasi käytäntöjä ja ohjeita.
• Ole johdonmukainen - käytä tekstiviitteissä ja kirjallisuusviitteissä aina samaa järjestelmää.
• Älä viittaa puutteellisesti tai epätarkasti.
• Käytä oppaita apuna viittausten tekemisessä.
• Älä kopioi viitteitä sellaisenaan.
• Kirjallisuusviite päättyy pisteeseen.

Tekstiviitteen paikka

Tekstiviitteen paikka suomenkielisissä teksteissä kertoo, miten laajaa kirjoituksen osaa viittaus koskee

 • Jos lähteen tieto koskee vain yhtä virkettä, ilmoitetaan lähde joko kertovasti tekstissä tai sijoitetaan lähde virkkeen loppuun ennen pistettä.
 • Jos lähteen tieto koskee useampaa virkettä, sijoitetaan lähde virkkeen loppuun pisteen jälkeen. Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa käytetään usein lisäksi pistettä vielä viittauksen sulkujen sisällä, jolloin viittauksesta syntyy ikään kuin oma lauseensa.
 • Jos viittaus koskee koko tekstikappaletta, viitteen voi kirjoittaa kappaleen loppuun tai viitteen voi sijoittaa kertovasti tekstiin, jolloin tekstistä tulee käydä ilmi, että koko kappaleen tiedot ovat kyseisestä lähteestä.
 • Kansainvälisissä teksteissä piste laitetaan aina viittauksen jälkeen sulkeiden ulkopuolelle, joten edellä mainitut suomalaiset käytännöt eivät päde englanninkielisissä teksteissä.

Esimerkkejä tekstiviitteistä Harvardin järjestelmän mukaan:

 • Meikäläinen (2006, s. 22) on osoittanut, että...
 • On osoitettu, että ... (Meikäläinen 2006, s. 22).
 • Suomalainen tapa: On esitetty, että ... Aalto-yliopistossa. Näin ... vaikuttavat opiskeluun. (Meikäläinen 2006, s. 22.)
 • Kansainvälinen tapa: It has been said ... in the Aalto University. Hence ... have an impact to the studies (Meikäläinen 2006, p. 22).

Viittaus kuuluu tieteelliseen tekstiin

Huolellisesti laaditut viittaukset on tieteellisen tekstin tunnusmerkki. Viitteiden ideana on dokumentoida kaikki tutkimuksessa käytetyt lähteet.

Tieteellisessä tekstissä erotetaan muilta kirjoittajilta lainatut lauseet ja merkitään lähdeluetteloon tarkasti, mistä teoksista kyseiset lauseet ovat peräisin.
Viittaus on aina kaksiosainen: se koostuu tekstiviitteestä ja lähdeviitteestä.

Viittaus on kaksiosainen

tekstiviite: tekstissä oleva viite, jonka tarkat bibliografiset tiedot ovat saatavilla erillään
lähdeviite eli kirjallisuusviite: yksilöi viitteen tarkasti
• lähdeluettelo sisältää vain ne lähdeviitteet, joihin kirjoituksessa on viitattu

Ole pikkutarkka

• Ole pikkutarkka viittausten muotoseikoissa
• Varaa viitteiden laatimiseen tarpeeksi aikaa
• Viittaukset antavat yleiskuvan työn tasosta ja luotettavuudesta