Skip to Main Content

Tieteellinen viittaaminen: Lähdeluettelon laatiminen

Lisätietoa

 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 464 s. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi. 2007. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 109 s. ISBN 951-22-8359-x. Saatavissa myös: http://urn.fi/URN:
  ISBN:978-952-60-3663-2
  .
 • Nykänen, Olli. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. 212 s. ISBN 952-5005-64-X.
 • Tirronen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena. 1998. Tutkijan julkaisuopas. Espoo: VTT. 96 s. + liitt. 32 s. ISBN 951-38-4611-3.
 • Sivula, Anna & Saarikoski, Petri. 2013. Nota Bene 2013. Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Pori: Turun yliopisto. 99 s. ISBN 978-951-29-5676-0. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5676-0.

Viittausten käyttö

Viittausten käytöstä on säädetty Tekijänoikeuslaissa ja ulkoasu SFS-standardissa 5989
(löytyy SFS Online -palvelusta)

Muiden tekemiä opinnäytteitä - Aaltodoc

Opinnäytetyötä tehdessä kannattaa tutustua myös muiden tekemiin töihin.
Aalto-yliopiston opinnäytetyöt on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon.

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo

 • sisältää tarkat tiedot tekstissä käytetyistä lähteistä
 • sisältää vain ne lähteet, joihin työssä on viitattu
 • sijoitetaan yleensä julkaisun loppuun
 • kuuluu olennaisena osana tieteelliseen julkaisutoimintaan
 • lähdeluettelosta lukija löytää halutessaan käytetyt lähteet
 • lähdeluettelosta lukija saa yleiskäsityksen siitä, minkälaiseen lähdemateriaaliin tutkimus rakentuu
 • lähdeluettelossa lähteet jaotellaan ja otsikoidaan kussakin tutkimuksessa käytetyn aineiston pohjalta (esim. alkuperäislähteet, tutkimuskirjallisuus, raportit, haastattelut)

Lähdeluettelon laatiminen

Lähdeluettelon laatimiseen on olemassa useita eri järjestelmiä. Aalto-yliopistossa käytännöt vaihtelevat eri tutkimusaloilla, joten työn valvojalta kannattaa kysyä ohjeet opinnäytetöitä varten. Tässä esitellään Harvardin järjestelmä (nimi-vuosijärjestelmä) ja numeroviitejärjestelmä.

Esimerkeissä mainitut tiedot on esitettävä aina, kun ne ovat saatavissa. Jos jokin tiedoista puuttuu, jätetään kyseinen kenttä merkitsemättä, poikkeuksena lehden tai volyymin numero, jolloin merkitään viiva (-).

Elektronisen lähdeaineiston viitteessä on ilmaistava, mistä fyysisestä paikasta (koneesta) dokumentti löytyy, mikä on sen hakemistopolku ja nimi sekä miten se on siirrettävissä (millä protokollalla). Saatavuus- ja käyttötapatietojen lisäksi viitteessä tulisi mainita viittauksen ajankohta ja dokumentin päivitysajankohta, myös julkaisutyyppi (esim. online).

Kirjallisuusviitteet voi tehdä myös EndNote-viitteidenhallintapalvelun avulla, joka luo ne automaattisesti valitsemasi säännöstön mukaisiksi.

Esimerkkejä painetuista aineistoista

Lehtiartikkelit

Tekijä(t). Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Artikkelin nimi. Lehden nimi, julkaisuvuosi (numeroviitejärjestelmässä). Volyymin numero. Lehden numero. Sivut, joilla artikkeli on. ISSN-numero.

Harvardin järjestelmä

Al-Jabari, M. 2004. Dynamics of chelation-supercritical fluid extraction from wood fibers. Journal of separation science.  Vol. 27:9. S. 686–690. ISSN 1615-9306.

Numeroviitejärjestelmä

5. Al-Jabari, M. Dynamics of chelation-supercritical fluid extraction from wood fibers. Journal of separation science, 2004. Vol. 27:9. S. 686–690. ISSN 1615-9306.

Kirjat, sarjajulkaisut ja raportit

Tekijä(t), toimittaja(t). Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Julkaisun nimi. Painos, jos useita. Julkaisupaikka: Kustantaja, julkaisuaika (numeroviitejärjestelmässä). Kokonaissivumäärä. Mahdollinen sarjan nimi ja numero. ISBN-numero.

Harvardin järjestelmä

Wilson, S. 1984. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

Raghavendra, C. R. & Sivaligam, K. M. & Znati, T. F. (toim.). 2004. Wireless sensor networks. Boston, Illinois, USA: Kluwer Academic. 426 s. ISBN 1-4020-7883-8.

Mote, C. D. Jr. & Johnson, R. J. 1991. Skiing trauma and safety: eight international symposium. Philadelphia, USA: ASIM. 270 s. ASIM special technical publication 1104 ASIM-STP-1104. ISBN 0-8031-1405-2.

Numeroviitejärjestelmä

1. Wilson, S. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 1984. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

2. Raghavendra, C. R. & Sivaligam, K. M. & Znati, T. F. (toim.) Wireless sensor networks. Boston, Illinois, USA: Kluwer Academic, 2004. 426 s. ISBN 1-4020-7883-8.

3. Mote, C. D. Jr. & Johnson, R. J. Skiing trauma and safety: eight international symposium. Philadelphia, USA: ASIM, 1991. 270 s. ASIM special technical publication 1104 ASIM-STP-1104. ISBN 0-8031-1405-2.

Opinnäytteet

Tekijä. Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Julkaisun nimi. Opinnäytetyön tyyppi. Oppilaitoksen nimi, laitos tai vastaava. Julkaisupaikka. Vuosiluku (numeroviitejärjestelmässä). Sivumäärä. (ISBN- tai ISSN-numero.)

Harvardin järjestelmä

Kannala, J. 2014. Viemäriputken muodon määrittäminen videokuvasta. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos. Espoo. 76 s.

Ilonen, P. 2014. Kaleidoskooppi. Lasipalatsin restauroinnin suunnittelu- ja toteutusprosessin koko kuva. Lisensiaatintyö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. Espoo. 136 s.

Numeroviitejärjestelmä

11. Kannala, J. Viemäriputken muodon määrittäminen videokuvasta. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos. Espoo. 2014. 76 s.

12. Ilonen, P.  Kaleidoskooppi. Lasipalatsin restauroinnin suunnittelu- ja toteutusprosessin koko kuva. Lisensiaatintyö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. Espoo. 2014. 136 s.

Konferenssiesitelmät

Tekijä(t). Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Esitelmän nimi. Teoksessa: (tai In: ) Konferenssijulkaisun tekijät. Konferenssijulkaisun nimi. Painos. Konferenssin paikka ja aika. Julkaisupaikka. Kustantaja tai konferenssin järjestäjä, vuosiluku (numeroviitejärjestelmässä).  Mahdollinen sarjamerkintö tai lehden tiedot. Sivut, joilla esitelmä on. ISBN-numero.

Harvardin järjestelmä

Graefe, G. & Shapiro, L. D. 1991. Data compression and database performance. Teoksessa: Kumar, Vijay & Unger, E. A. Proceedings of the 1991 Symposium on applied computing. Kansas City, Missouri, USA. 3.-5.4.1991. Los Alamitos, California, USA: IEEE Computer Society Press. S. 22–27. ISBN 0-8186-2136-2.

Oliveira, P. J. & Issa, R. I. 2003. Numerical aspects of an algorithm for the Eulerian simulation of two-phase flows. Teoksessa: Morgan, K. & Weatherill, N. P. (eds.) ECCOMAS Computational fluid dynamics conference part V. University of Wales, Swansea, United Kingdom. 4.-7.9.2001. International journal for numerical methods in fluids. 2003. Vol. 43:10-11.  S. 1177–1198.  ISSN 0271-2091. (DOI: 10.1002/fld.508).

Numeroviitejärjestelmä

9. Graefe, G. & Shapiro, L. D. Data compression and database performance. Teoksessa: Kumar, V. & Unger, E. A. Proceedings of the 1991 Symposium on applied computing. Kansas City, Missouri, USA. 3.-5.4.1991. Los Alamitos, California, USA: IEEE Computer Society Press, 1991. S. 22–27. ISBN 0-8186-2136-2.

10. Oliveira, P. J. & Issa, R. I. Numerical aspects of an algorithm for the Eulerian simulation of two-phase flows. Teoksessa: Morgan, K. & Weatherill, N. P. (eds.) ECCOMAS Computational fluid dynamics conference part V. University of Wales, Swansea, United Kingdom. 4.-7.9.2001. International journal for numerical methods in fluids, 2003. Vol. 43:10-11.  S. 1177–1198.  ISSN 0271-2091. (DOI: 10.1002/fld.508.)

Kokoomateosten osat

Tekijä(t). Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Luvun tai osan otsikko. Teoksessa: (In: ) Koko teoksen toimittaja(t) maininta (toim./ed./eds.). Koko teoksen nimi. Painos. Julkaisupaikka: Kustantaja, julkaisuvuosi (numeroviitejärjestelmässä). Sivut, joilla kirjoitus on. Mahdollinen sarjamerkintö. ISBN-numero.

Harvardin järjestelmä

Jonson, M. 1992. Tunneling times in quantum mechanical tunneling. Teoksessa: Ferry, David K. & Jacoboni, Carlo (toim.) Quantum transport in semiconductors. New York, New York, USA: Plenum Press. S. 193–238 (Physics of solids and liquids). ISBN 0-306-43853-4.

Numeroviitejärjestelmä

8. Jonson, M. Tunneling times in quantum mechanical tunneling. Teoksessa: Ferry, David K. & Jacoboni, C. (toim.) Quantum transport in semiconductors. New York, New York, USA: Plenum Press, 1992. S. 193–238 (Physics of solids and liquids). ISBN 0-306-43853-4.

Standardit

Standardin tunnus ja numero. Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Standardin nimi. Painos, mikäli ei ensimmäinen. Julkaisupaikka: Kustantaja. Julkaisuvuosi (numeroviitejärjestelmässä). Sivumäärä.

Harvardin järjestelmä

SFS-EN 81-80. 2004. Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 72 s.

Numeroviitejärjestelmä

16. SFS-EN 81-80. Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 2004. 72 s.

Patentit

Julkaisumaa ja patentin numero. Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Patentin nimi. Patentin haltija, kotipaikka. (Patentin keksijä) Hakemuksen numero, jättöpäivämäärä. Julkaisupäivämäärä. Sivumäärä.

Harvardin järjestelmä

FI 104024. 1998. Menetelmä ja laitteisto signaalin käsittelemiseksi tietoliikennelaitteistossa. Tellabs Oy, Espoo, Suomi. (Laamanen, H.) FI 971760, 24.4.1997. Julk. 25.10.1998. 17 s.

Numeroviitejärjestelmä

17. FI 104024. Menetelmä ja laitteisto signaalin käsittelemiseksi tietoliikennelaitteistossa. Tellabs Oy, Espoo, Suomi. (Laamanen, H.) FI 971760, 24.4.1997. Julk. 25.10.1998. 17 s.

 

Esimerkkejä elektronisista aineistoista

Kausijulkaisujen artikkelit

Artikkelin tekijä(t) (pakollinen)
Julkaisu- tai päivitysvuosi Harvardin järjestelmässä (pakollinen)
Artikkelin nimi (pakollinen)
Kausijulkaisun nimi (pakollinen)
Viestintyyppi (valinnainen)
Laitos (pakollinen)
Kausijulkaisun yksittäistä osaa koskeva merkintä (pakollinen)
Julkaisu- tai päivitysvuosi numeroviitejärjestelmässä (pakollinen)
Sijainti emojulkaisussa (sivut tai artikkelinumero) (pakollinen)
Viittaamisen ajankohta (valinnainen)
Standardinumero (SFS 5989 -standardi suosittaa, tarkista oman alasi käytäntö ohjaajaltasi)
Saatavuus eli verkko-osoite tai DOI-numero (pakollinen)

Harvardin järjestelmä

Ylempi esimerkki on tehty SFS 5989 Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet -standardin mukaan, merkinnät [Verkkolehti] ja [Viitattu 4.3.2020] voidaan kuitenkin hyvin jättää pois, koska kyseessä on elektroninen artikkeli. Alemmassa esimerkissä on toimittu näin. Siitä on myös jätetty pois lisämerkinnät ja ISSN-numero, mikä on myös mahdollista. Doi-tunniste voidaan esittää kahdella tavalla. Tässä on käytetty linkkimuotoa. Kannattaa käyttää vain yhtä tapaa.

Maloka, Iamir E. & Harhim, Emad T. 2004. Estimation of the surface tension of a pure liquid. Petroleum science and technology. [Verkkolehti].  Vol. 22:11-12. S. 1527-1534. [Viitattu 4.3.2020]. ISSN 1091-6466 (painettu). ISSN 1532-2459. Saatavissa: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1081/LFT-200027836.

Fatorić, S. Egberts, L. 2020. Realising the potential of cultural heritage to achieve climate change actions in the Netherlands. Journal of Environmental Management. 274:15, November, 111107. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111107.

 

Numeroviitejärjestelmä

Ylempi esimerkki on tehty SFS 5989 Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet -standardin mukaan, merkinnät [Verkkolehti] ja [Viitattu 14.2.2020] voidaan kuitenkin hyvin jättää pois, koska kyseessä on elektroninen artikkeli. Alemmassa esimerkissä näin on toimittu. Siitä on myös jätetty pois merkinnät, mikä on myös mahdollista. 111107 on artikkelinumero.  Doi-tunniste voidaan esittää kahdella tavalla, lyhyenä tai linkkinä. Tässä on käytetty linkkimuotoa. Kannattaa käyttää vain yhtä tapaa.

6. Maloka, Iamir E. & Harhim, Emad T. Estimation of the surface tension of a pure liquid. Petroleum science and technology.  [Verkkolehti]. Vol. 22:11-12. 2004. S. 1527–1534.  [Viitattu 14.2.2020]. ISSN 1091-6466 (painettu). ISSN 1532-2459 (sähköinen).
Saatavissa: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1081/LFT-200027836.

7. Fatorić, S. Egberts, L.  Realising the potential of cultural heritage to achieve climate change actions in the Netherlands. Journal of Environmental Management. 274:15, November. 2020. 111107. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111107.

E-kirjat

 

Harvardin järjestelmä

Jacobsen, Hugo A. 2014. Chemical reactor modeling : multiphase reactive flows. Berlin: Springer. ISBN 9783319050928. Saatavissa: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05092-8.

Numeroviitejärjestelmä

3. Jacobsen, Hugo A. Chemical reactor modeling : multiphase reactive flows. Berlin: Springer, 2014. ISBN 9783319050928. Saatavissa: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05092-8.

Opinnäytteet

Tekijä. Julkaisuvuosi (Harvardin järjestelmässä). Julkaisun nimi. Opinnäytetyön tyyppi. Oppilaitoksen nimi, laitos tai vastaava. Julkaisupaikka. Vuosiluku (numeroviitejärjestelmässä). Sivumäärä. (ISBN- tai ISSN-numero.) Saatavuus eli verkko-osoite tai DOI-numero.

Harvardin järjestelmä

Nieminen, M. 2004. Information support for user-oriented development organisation : considerations based on the construction and evaluation of knowledge storage. Väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto. Espoo. ISBN 951-22-7308-X (sähköinen). Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-004278.

Numeroviitejärjestelmä

13. Nieminen, M. Information support for user-oriented development organisation : considerations based on the construction and evaluation of knowledge storage. Väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto. Espoo, 2004. ISBN 951-22-7308-X. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-004278.

Verkkosivustot

Verkkosivustoihin viitattaessa viittauspäivämäärää ei saa jättää pois.


Heinisuo, Rami & Ekholm, Kai. Elektronisen viittaamisen opas [verkkoaineisto]. [viitattu 7.4.2020]. Saatavissa: http://www.pori.tut.fi/~multisil/evo/.

Lähdeviite

Harvardin järjestelmä

Harvardin järjestelmässä lähdeviitteet sijoitetaan aakkosjärjestykseen ensimmäisen tekijän sukunimen mukaan. Vuosi merkitään heti tekijän nimen jälkeen. Jos samalta tekijältä on useampia lähteitä, ne merkitään julkaisuajankohdan mukaiseen järjestykseen. Jos samalla tekijällä useita julkaisuja samana vuonna, nämä erotetaan kirjaimilla a,b,c.

Numeroviitejärjestelmä

Numeroviitejärjestelmässä lähdeviitteet numeroidaan juoksevasti siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät tekstissä. Vuosi merkitään julkaisutietojen jälkeen.