Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opetus

Tiedonhankinnan opetus

Aalto-yliopiston oppimiskeskus tarjoaa oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen tueksi tiedonhankintataitojen koulutusta.

Koulutusta järjestetään:

  • Opiskelijoille
  • Tutkijoille ja muulle henkilökunnalle

Koulutuksen tavoitteena on auttaa tiedonlähteiden valinnassa, helpottaa tiedon etsimistä ja arviointia sekä tarjota työvälineitä tiedonhallintaan. Opetusta tarjotaan tutkintovaatimuksiin integroituna ja kaikille avoimena koulutuksena. Integroitu tiedonhankintataitojen opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien kanssa.

Taito hankkia tietoa: informaatiolukutaito

Tiedonhankinnan yhteydessä puhutaan usein informaatiolukutaidosta, mikä tarkoittaa mm. henkilökohtaisia tiedonhallinnan ja kriittisen ajattelun taitoja. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman tavoitteena on, että valmistuessaan yliopistosta opiskelija kykenee täyttämään kansainväliset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet*:
 

  1. Tiedonhaun strategiat ja välineet: tiedontarpeen määrittely, tiedonhankinnan prosessin hahmottaminen toistuvana ja epälineaarisena, hakutulosten arviointi, lähteiden paikannus
  2. Tiedon eettinen käyttö: tekijänoikeudet, plagiointi, hyvä tieteellinen käytäntö
  3. Tiedon jakaminen ja vuorovaikutus tieteen tekemisessä: oman alan julkaisutapojen tuntemus, vuorovaikutus, tiedeyhteisön jäseneksi kasvaminen, oman tutkimuksen näkyvyys
  4. Tiedon tekijyyden moninaisuus: oman alan tuntemus (tekijät), oman tekijyyden löytäminen, julkaisemisen erilaiset foorumit, kriittinen ajattelu ja kyseenalaistaminen
  5. Tutkiva oppiminen: tutkivan työotteen osaaminen, tutkimusprosessin tuntemus, tutkimuskysymysten määrittely, aineistohallinta, viitteidenhallinta, projektinhallinta
  6. Tiedon tuottaminen ja arviointi: erilaisten julkaisujen ja julkaisuväylien tuntemus, tieteellisen tiedon avoimuus, dynaaminen vs. staattinen tieto (mm. sosiaalisen median vaikutus tiedon tuottamiseen), tiedon kontekstit esim. akateeminen vs. työelämä.

*. Association of College & Research Libraries. ALA. Framework for Information Literacy for Higher Education

Palaute

Anna meille palautetta saamastasi tiedonhaun opetuksesta: https://link.webropol.com/s/irfeedback