Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opetus

Taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille ja tutkijoille tarjottava opetus

Uusi opiskelija

Tutustu Oppimiskeskuksen palveluihin ja tiloihin uuden opiskelijan oppaan avulla.

Tiedonhankinnan oppaan avulla voit opiskella esim. tiedonhaun hakutekniikoita sekä tiedon arviointia.

 

Kandidaatin tutkinto

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisesti tehtävistä harjoituksista. Eri opintokokonaisuudet integroidaan pääainekohtaisesti siten, että ne tukevat ao. aineen opetusta. Pääaineet tilaavat opetuksen oppimiskeskukselta, joka vastaa opetuksen toteutuksesta.

Opinnot koostuvat seuraavista osioista:                                         

 • Tiedonhankintataidot (1 op)
 • Kuva-aineistojen haku

 

Tiedonhankintataidot (ARTS-A0108)

Ajoitus: opinnäytetyön aloitusvaihe, jakso toteutetaan integroituna osana kandidaatintutkielmaseminaaria tai muuta vastaavaa opetusta
Edeltävät opinnot: Tiedonhaun perusteet
Toteutus: 6 h lähiopetusta it-luokassa, itsenäisesti tehtävät harjoitukset

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan Oppimiskeskuksen tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Sisältö: Opetuksen sisällön painotus sovitaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaan, mutta opetuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

 • oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen
 • hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat
 • oman oppiaineen keskeiset tiedonlähteet ja tiedon rakenne
 • lisensoitujen aineistojen etäkäyttö
 • tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten analysointi
 • perehtyminen viitteidenhallintaan ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa
 • aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset perusteet
 • kuva-aineistojen haku ja käyttö

 

Kuva-aineistojen haku

Tiedonhankintatadot-osioon kuuluu lyhyt osio kuva-aineistoista, mutta kuva-aineistoista järjestetään myös erillinen 4 tunnin laajempi osio.

Ajoitus: Mikä tahansa opintojen vaihe, silloin kun kuva-aineistoa tarvitaan.
Toteutus: 4 h lähiopetusta it-luokassa, itsenäisesti tehtävät harjoitukset
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan erityyppisiin kuvalähteisiin sekä kuvan käyttöön liittyviin
tekijänoikeusasioihin. Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti erilaisia kuvatietokantoja sekä käyttämään kuva-aineistoa eettisesti ja laillisesti.

Kurssi sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:

 • tekijänoikeus, creative commons –lisenssit, kuvien käyttö opiskelussa
 • johdatus kuvahakuun
 • erilaiset kuvalähteet:
  • kuvat kirjoissa ja lehdissä
  • Aalto-yliopiston oopimiskeskuksen lisensoimat kuvatietokannat
  • analogiset ja digitaaliset kuva-aineistot kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa
  • kuvapalvelukonsortiot                                            
  • kuvatoimistojen ja lehtitalojen kuvapalvelut                                       
  • taiteilijoiden, valokuvaajien tai muotoilijoiden verkkosivut ja blogit                    
  • Internetin kuva-aineisto ja sosiaalinen media

Lisätietoja:
Eila Rämö eila.ramo@aalto.fi
050 502 7716

Syventävä tiedonhaku

Ajoitus: Opetus on hyvä sovittaa esim. opinnäytetyön aloittamisajankohtaan, jolloin opetus voidaan integroida teoria- tai tutkimusvalmiusopintoihin.
Opetuksen tarkoituksena on kerrata ja päivittää tietoja. Pääaineet tilaavat opetuksen oppimiskeskukselta, joka vastaa opetuksen toteutuksesta.
Toteutus: 4 h lähiopetusta it-luokassa, itsenäisesti tehtävät harjoitukset

Sisältö:

 • oman alan keskeisten tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja tietojen päivitys (tietokannat, e-lehdet)
 • systemaattinen tiedonhankinta ja taitojen hyödyntäminen oman työn laatimisessa
 • omaan tutkimusaiheeseen liittyvän tiedontarpeen täsmentäminen ja sen käsitteellinen jäsentäminen
 • suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat
 • hakutuloksen ja tiedonlähteiden arviointi, lähdekritiikki
 • viittauskäytännöt, viitteidenhallinnan apuvälineet

Kuva-aineistojen haku

Opetus on tarkoitettu niille, jotka eivät ole suorittaneet ao. jaksoa kandidaatin opinnoissa. Pääaineet tilaavat opetuksen oppimiskeskuselta, joka vastaa opetuksen toteutuksesta.

Ajoitus: Mikä tahansa opintojen vaihe, silloin kun kuva-aineistoa tarvitaan.
Toteutus: 4 h lähiopetusta it-luokassa, itsenäisesti tehtävät harjoitukset.
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan erityyppisiin kuvalähteisiin sekä kuvan käyttöön
liittyviin tekijänoikeusasioihin. Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti erilaisia kuvatietokantoja sekä käyttämään kuva-aineistoa eettisesti ja laillisesti.

Opetus sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:

 • tekijänoikeus, creative commons –lisenssit, kuvien käyttö opiskelussa
 • johdatus kuvahakuun
 • erilaiset kuvalähteet:
  • kuvat kirjoissa ja lehdissä
  • Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen lisensoimat kuvatietokannat
  • analogiset ja digitaaliset kuva-aineistot kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa
  • kuvapalvelukonsortiot
  • kuvatoimistojen ja lehtitalojen kuvapalvelut                                  
  • taiteilijoiden, valokuvaajien tai muotoilijoiden verkkosivut ja blogit
  • Internetin kuva-aineisto ja sosiaalinen media

Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus

Edeltävät opinnot: Tiedonhankintataitojen opinnot
Toteutus: opiskelija varaa ajan (1-2 h) oppimiskeskuksesta
Opinnäytetyön tekijöille annetaan henkilökohtaista ohjausta ja apua
tiedonhaun ongelmiin.
Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti oman tutkimusaiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä, kuten Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen e-aineistoja sekä käyttämään myös muiden kirjastojen palveluja.


Lisätietoja:
Hannele Suhonen, puh. 050 524 9075
Eila Rämö, puh. 050 502 7716
Sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Syys- ja/tai kevätlukukaudella järjestettävä opetus:

 1. Tiedonhaku / informaatiolukutaito
 2. Kuva-aineistojen haku
 3. Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus

1. Tiedonhaku / informaatiolukutaito

Kesto: 2 x 2 h
Toteutus: lähiopetus atk-luokassa

Tavoitteet: Koulutuksessa opitaan käyttämään tehokkaasti hyväksi oppimiskeskuksen tarjoamia e-aineistoja. Opiskelija/tutkija oppii hankkimaan tarvitsemansa tiedon tehokkaasti, oppii arvioimaan tietoa ja tutkimuslähteitä kriittisesti, käyttämään tietoa tehokkaasti tutkimuksessa sekä ottamaan huomioon tiedon käyttämiseen liittyvät eettiset ja lailliset näkökohdat.
Sisältö: Opetuksessa keskitytään taideteollisen alan tiedonhakuun ja -hallintaan, mutta käydään läpi myös muiden kirjastojen palveluita ja aineistotarjontaa.

Asiakokonaisuudet:

 • tiedonhaun perusteet 
 • kirjastojen kokoelmatietokannat ja yhteisjärjestelmät 
 • e-lehdet  ja -kirjat
 • erilaiset viitetietokannat 
 • hakuteokset ja sanakirjat 
 • hakutuloksen arviointi sekä lähdekritiikki 
 • viittauskäytännöt, viitteidenhallinnan apuvälineet

2. Kuva-aineistojen haku

Kesto: 2 x 2 h
Toteutus: lähiopetus atk-luokassa

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan erityyppisiin kuvalähteisiin sekä kuvan käyttöön liittyviin
tekijänoikeusasioihin. Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti erilaisia kuvatietokantoja sekä käyttämään kuva-aineistoa eettisesti ja laillisesti.

Opetus sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:

 • tekijänoikeus, creative commons –lisenssit, kuvien käyttö opiskelussa
 • johdatus kuvahakuun 
 • erilaiset kuvalähteet:
  • kuvat kirjoissa ja lehdissä                                                     
  • Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen lisensoimat kuvatietokannat                    
  • analogiset ja digitaaliset kuva-aineistot kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa kuvapalvelukonsortiot                                            
  • kuvatoimistojen ja lehtitalojen kuvapalvelut                                 
  • taiteilijoiden, valokuvaajien tai muotoilijoiden verkkosivut ja blogit                        
  • Internetin kuva-aineisto ja sosiaalinen media

3. Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus

Jatko-opiskelijoille ja tutkijoille annetaan henkilökohtaista ohjausta ja apua tiedonhakuun liittyvissä kysymyksissä.
Toteutus: opiskelija/tutkija varaa ajan (1-2 h) oppimiskeskuksesta
Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti oman tutkimusaiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä, kuten Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen e-aineistoja sekä käyttämään myös muiden kirjastojen palveluja.

Yhteystiedot:

Eila Rämö
eila.ramo@aalto.fi

Hannele Suhonen
hannele.suhonen@aalto.fi

Opinnäytetyön tekijöille annetaan henkilökohtaista ohjausta ja apua tiedonhaun ongelmiin. Tavoitteena on oppia käyttämään tehokkaasti oman tutkimusaiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä, kuten Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen verkkoaineistoja sekä käyttämään myös muiden kirjastojen palveluja.

Opiskelija voi varata ajan (1-2 h) Oppimiskeskuksesta, sähköpostitse tai lähettämällä Tilaa tiedonhaun ohjausta-lomakkeen.

Oppimiskeskus tarjoaa opettajille ja muulle henkilökunnalle mahdollisuuden päivittää omat tietonsa oppimiskeskuksen palveluista. Tiedonlähteet, kuten esim. elektroniset lehtitietokannat ja tiedonhakutavat muuttuvat nopeasti.

Tulemme mielellämme osastolle esittelemään oppimiskeskuksen palveluita tai kutsumme teidät oppimiskeskuksen opetustiloihin. Tapaamisen sisältö suunnitellaan ja sovitaan kunkin osaston tarpeiden mukaan.

Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen tiedonhaun- ja hallinnan opetukseen.