Skip to main content

Visual Resources Centre: Kuvien hakeminen ja käyttö

Kuva-aineistot tiedonlähteenä

Tieteellisessä ja taiteellisessa työskentelyssä käytetään kuvia ja visualisointeja sekä tiedonlähteenä että työskentelyn tulosten havainnollistamiseen. Tieteen ja tekniikan aloilla tarvitaan erilaisia kuvalähteitä, kuten datan visualisointeja ja mallinnuksia. Kuvat ovat opiskelu- ja tutkimusmateriaalina keskeisiä kaikilla taiteen, visuaalisen kulttuurin ja muotoilun aloilla. Taiteellisessa työskentelyssä ja tutkimuksessa erilaisiin kuva-aineistoihin perustuva tutkimus voi usein luoda pohjan uusille teoksille tai tuotteille.

Opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittava kuva voi olla jokin tietty taideteos, esine, tuote, valokuva, materiaalikuva tai dokumentti, kuten kartta, digitoitu kirja tai käsikirjoitus. Käytettävät kuva-aineistot voivat olla painetuista lähteistä peräisin, mutta yhä useammin ne ovat erilaisten kuvatietokantojen tai verkkopalvelujen aineistoja.

Kuva-aineistojen etsiminen

Laadukkaimmat kuva-aineistot eivät useinkaan löydy tavanomaisimpia hakukoneita käyttämällä, koska kuvatietokannat ovat usein tavallisten hakukoneiden kuten Googlen ulottumattomissa. Hakukoneet eivät tuo esille tuloksia esimerkiksi museoiden, arkistojen ja kirjastojen digitoiduista kokoelmista, vaan näitä aineistoja on etsittävä usein organisaatioiden tai konsortioiden omista verkkopalveluista.

Käyttämällä esimerkiksi museon omaa kuvatietokantaa löydät varmemmin hyvälaatuisia kuvia, joissa teosten tekijä- ja muut kuvailutiedot ovat luotettavia, ja saat selville kuvan käyttömahdollisuudet. Monet kuvatietokannat ja verkkopalvelut sisältävät myös aineistoa, jota voi käyttää opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin, ja niistä voi löytyä myös tekijänoikeuksiltaan vapaasti käytettävissä olevaa aineistoa.

Mistä etsiä kuva-aineistoa?

 • Digitaaliset kuva-aineistot kirjastojen, museoiden ja arkistojen tietokannoissa
 • Painettujen julkaisujen kuvat
 • Analogiset kuvakokoelmat kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa (diat, vedokset, negatiivit, filminauhat)
 • Kaupalliset kuvapankit ja kuvatoimistojen palvelut
 • Avoimen internetin kuvasisältö ja kuvahakukoneet
 • Kuvanjakopalvelut ja sosiaalinen media
 • Taiteilijoiden ja muotoilijoiden omat verkkosivut ja blogit

Miksi kannattaa käyttää kuvatietokantoja?

 • Kuvatietokannat sisältävät usein erittäin korkealaatuisia kuvatiedostoja sekä työskentelyvälineitä, jotka helpottavat aineistojen käyttöä.
 • Internetin hakukoneet eivät löydä museoiden, arkistojen ja kirjastojen laadukkaimpia digitoituja teoksia, koska tietokantojen sisällöt kuuluvat Internetin ns. syvään verkkoon, jonka sisältö ei tule mukaan hakutuloksiin.
 • Internetissä on samasta tunnetusta taideteoksesta todennäköisesti tuhansia eri versioita, jotka ovat kaikki vähän eri tavoin käsiteltyjä. Virallisesta lähteestä löytyy laadukkain ja luotettavin digitaalinen toisinto teoksesta. 
 • Kuvatietokannasta löytyy todennäköisesti luotettavimmat ja täydellisimmät tiedot teoksesta käyttöoikeustietoineen sekä muuta hyödyllistä kontekstitietoa.

Kuva-aineiston käyttö opiskelussa ja tutkimuksessa

Kuvan siteeraaminen opinnäyte- ja harjoitustöissä

Kuvaa voi siteerata opinnäytteessä tai tieteellisessä esityksessä ilman lupaa tekijänoikeuden haltijalta tekijänoikeuslain rajoitussäännnöksen mukaisesti. Säännöksen sallimiin käyttötapoihin sekä viittauskäytäntöihin kannattaa tutustua huolellisesti. Kuvaa voi käyttää tieteelliseen esitykseen valaisemaan tekstiä esimerkiksi artikkelissa, opinnäyte-  tai harjoitustyössä. Tekstissä tulee käsitellä kuvaa, eli kuvan käyttö ei voi olla kuvituksenomaista.

Tieteellinen työ voidaan levittää painetussa muodossa tai digitaalisessa julkaisussa verkossa, esimerkiksi yliopiston kirjaston julkaisuarkistossa, mutta sitä ei voi myydä painettuna tai elektronisena versiona. Kuvien julkaisemiseen on kaupallista käyttöä varten saatava tekijänoikeuden haltijan lupa.

Kuvan voi ottaa laillisesta lähteestä:

 • verkkosivulta tai kuvatietokannasta, missä annetaan esim. Creative Commons-lisenssillä lupa kuvan käyttöön.
 • skannattuna painetuista kirjoista ja lehdistä
 • taiteilijan verkkosivuilta tai blogista/wikistä (vain taiteilijan omia töitä kuvina)

Kuvatietokantojen aineistojen käyttöoikeudet ovat vaihtelevia, joten tutustu aina jokaisen kuvatietokannan tai verkkopalvelun ohjeisiin kuvan käyttöoikeuksista. Esimerkiksi ARTstor-kuvatietokannan lisenssisopimuksen mukaan Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää aineistoa vain painetuissa opinnäytetöissä ja tieteellisissä julkaisuissa. ARTstorin aineistoa ei voi julkaista verkossa tai välittää kaupalisesti.

Lue lisää Taideyliopistojen tekijänoikeuspalveluiden verkkomateriaalista

Kuva-aineistoon viittaaminen ja lähdelettelo

Kuva-aineistoon viittaaminen

Kuva- tai media-aineistoa siteerattaessa tieteellisessä esityksessä on sen alkuperäinen tekijä ja lähde mainittava sekä tekstissä että lähdeluettelossa. Viittaukseen on sisällytettävä soveltuvin osin seuraavat tiedot:

 •     Tekijä ja / tai valokuvaaja
 •     Teoksen nimi
 •     Teoksen ajoitus
 •     Kuvan lähde jos esim. kuvatietokanta (ARTstor jne.)
 •     Kuvan omistaja (museo, arkisto, kirjasto)
 •     Kuvan URI, URL
 •     Viittauksen päivämäärä

Esimerkkejä APA-viittaustyylissä:

Museon, arkiston tai kirjaston verkkosivuilta:

Rembrandt Harmensz. van Rijn. (1642). Militia Company of District II under the command of Captain Frans Bannick Cocq, Known as the "Night Watch" [Painting], Retrieved from https:\\www.rijksmuseum.nl\nl\collectie\SK-C-5

ARTstor- kuvatietokannasta:

Motherwell, R. (1970). Africa Suite: Number 2 [Print]. Retrieved from Artstor

Kuva painetussa kirjassa:

Cézanne, P. (1904-1906). Mont Sainte-Victoire [Oil painting]. In Sayre, H.M., Writing about art (6th ed.) (p.54). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2009

Kuvahakukoneita

Kuvien etsiminen on yksi yleisimmistä hauista internetissä. Kuvien hakemiseen tarkoitettuja edistyneempiä hakukoneita kannattaa hyödyntää silloin kun haluaa etsiä vaikkapa tietyn kokoisia tai värisiä kuvia, tai kun haluaa löytää kuvan, jota voi käyttää johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Joissakin kuvahakukoneissa voi määritellä esimerkiksi mikä Creative Commons-lisenssi haettavalla kuvalla pitäisi olla. Voit myös tarkistaa missä internetin sivuilla jokin tietty kuva esiintyy käyttämällä käänteistä kuvahakukonetta.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että internetin paras kuvasisältö erityisesti taiteen ja kulttuurin aloilla ei löydy kuvahakukoneilla, koska nämä ovat usein erilaisten kuvatietokantojen ja verkkopalveluiden sisältöä, jota kuvahakukone ei löydä. Siksi on hyvä kokeilla erilaisia palveluita, joita esitellään tässä oppaassa (kts. kuva-aineistot).

Kuvahakukoneita:

Creative Commons- lisenssit

Avoimet kulttuuriaineistot

Avoimilla kulttuuriaineistoilla tarkoitetaan yleisesti digitaalisessa muodossa olevia kulttuurisisältöjä tai dataa, joka on saatavilla maksutta sekä vapaasti käytettävissä, jaettavissa sekä muokattavissa. Kulttuurisisällöt voivat olla digitaalisia toisintoja alkuperäisistä teoksista, esimerkiksi kuvataiteen teoksista, valokuvista tai asiakirjoista. Museot, arkistot ja kirjastot digitoivat kokoelmiaan ja saattavat ne yhä useammin yleisön saataville korkealaatuisina digitaalisina versioina erilaisten verkkopalvelujen ja tietokantojen välityksellä. Nämä aineistot julkaistaan useimmiten avoimella lisenssillä, kuten Creative Commons -lisenssillä, tai niiden tekijänoikeudet ovat rauenneet. Kun aineisto on uudelleenkäytettävissä ilman teknisiä tai lainsäädännöllisiä rajoituksia, mahdollistetaan niiden luova yhdisteleminen ja innovatiivinen muokkaaminen. Yleisöjä kutsutaan myös mukaan rikastamaan aineistoja, esimerkiksi lisäämään arkistoaineistojen kontekstitietoja tai jakamaan aineistoista muokattuja uusia sisältöjä tai tulkintoja. 

Oppimiskeskuksen VRC-palvelu tarjoaa useita avoimia kulttuuriaineistoja tässä oppaassa. Kokonaan tai osittain avoimesti lisensoituja aineistoja sisältävät tietokannat ja verkkopalvelut on merkitty ♥ (sydän) - tunnuksella. Myös tässä oppaassa mainitut kuvahakukoneet tunnistavat haettavien kohteiden käyttöoikeuksia, joten niillä voidaan hakea tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivia kuvia. VRC tarjoaa ohjausta ja koulutuksia avoimien kulttuuriaineistojen sisällöistä ja käytöstä sekä perehdytyksiä Creative Commons -lisensseihin.

Lisätietoa avoimista kulttuuriaineistoista:

Marttila, S., & Sillanpää, L.,. (2014). Kohti avointa kulttuuria. Helsinki: Open Knowledge Finland. Saatavilla verkossa: avoinglam.fi/opas

Avointen sisältöjen hyödyntäminen oppimateriaalina (Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -hankkeen asiantuntija Tarmo Toikkanen Aalto-yliopistosta kertoo videossa avointen sisältöjen hyödyntämisestä oppimateriaalina)

AvoinGLAM- verkosto avoinglam.fi

Tekijänoikeustietoa opiskelijoille ja opettajille:

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu

Opettajan tekijänoikeussivusto

Operight.fi

Uudet CC 4.0 -lisenssit opetuksessa

Creative Commons- lisenssit

Creative Commons (CC) -lisenssit toimivat tekijänoikeuden rinnalla järjestelmänä, jonka avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ehdot, joilla hän saattaa teoksensa muiden käytettäväksi. Uusin CC 4.0 -lisenssijärjestelmä on lähes maailmanlaajuisesti sovellettavissa. Se muodostuu neljästä yhdisteltävissä olevasta peruslisenssistä: 

CC-BY- ikoni Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää.

 

Ei kaupallinen (NC) Ei kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa, jos teoksen käytön tavoitteena on taloudellinen hyöty.

 

Ei Muutoksia (ND) Ei saa muokata. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa teoksen muuntamiseen tai hyödyntämiseen vain osittain.

 

Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa. 

 

Näistä neljästä lisenssistä yhdistelemällä muodostuu kuusi Creative Commons -lisenssiä:

BY Nimeä

 

BY-SA Nimeä-JaaSamoin

 

BY-ND Nimeä-EiMuutoksia

 

BY-NC Nimeä-EiKaupallinen

 

BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin

 

BY-NC-ND Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia

 

Lisäksi tekijänoikeuksista vapaa aineisto merkitään seuraavasti (tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt tai kaikista oikeuksista luovuttu):

Public Domain / CC0

 

Creative Commons -lisensoituja aineistoja käytettäessä on aina mainittava tekijä, lisenssi ja verkko-osoite, josta se on otettu (paitsi Public Domain / CC0-lisenssillä). Tiedot voi lisätä kuvan yhteyteen kuvatekstinä, mutta tarpeen mukaan useammista kuvista voi muodostaa kuvaluettelon aineiston alkuun tai loppuun.